Obchodné podmienky

 

1. Základné údaje

Dodávateľ
AUTOTEL Bratislava spol. s r.o., Holíčska 11, 85101 Bratislava

s prevádzkou Vajnorská 47, 831 03 Bratislava

Dodávateľ je platcom DPH.

IČO: 31351743 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava V, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  5179/B

DIČ: 2020352345
IČ DPH: SK2020352345
(Ďalej iba "dodávateľ")

Prevádzka:
Prevádzková doba a adresa prevádzky 

Adresa prevádzky: DOM hodín MAX ( na túto adresu zasielajte aj prípadný reklamovaný tovar)
Ulica: Vajnorská 47 Mesto: Bratislava
PSČ: 831 03,   Slovenská republika

Otváracia doba: Po - Pi: 9:30 - 18:00, prestávka 13.00-13.45

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Tatrabanka: 2627828003 / 1100 ( IBAN: SK101100000002627828003; SWIFT: TATRSKBX )

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170 

Adresa servisného miesta je totožná s adresou prevádzky dodávateľa.:

2. Objednávka
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Tovar zo sekcie pripravovaných noviniek je možné objednať, ale termín dodania je určovaný reálnym započatím distribúcie. Za záväzné sa považuje potvrdenie našimi pracovníkmi,  telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (automatické potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

3. Storno - zrušenie objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže kedykoľvek pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, doručiť prostredníctvom elektronickej pošty  predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* tovar si kupujúci  neprevzal na odbernom mieste v lehote 7 dní.
*  objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily , neuhradené závazky kupujúceho z minulosti, nezmyselné, alebo nepravdivé  údaje o kupujúcom atd.)
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (len zásielkový obchod,  e-shop)
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy teda od prevzatia tovaru.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu: info@hodinky-eshop.sk ,alebo písomne v listinnej podobe doručenú na prevádzku dodávateľa. 

Spotrebiteľ môže použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.


Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Nakoľko vždy k hodinkám poskytujeme záručný list z oficiálnej distribúcie a návod v SJ v písomnej forme, je potrebné vrátiť tieto dokumenty.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ bude znášať náklady na vrátenie tovaru.  (zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo priestorov predávajúceho)

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).
Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

5. Dodacie podmienky
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto v Slovenskej republike. V prípade dodávky prostredníctvom Slovenskej pošty je miestom dodania prislušná pošta k miestu dodania uvedeného kupujúcim. V prípade dopravy cez sieť Z-point je miestom dodania príslušné výdajné miesto siete Z-point. Súčasťou dodávky nieje inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. Predávajúci nezodpovedá za škody z dôvodu neduručenia tovaru kuriérom - napríklad v prípade neprítomnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný v najkratšom možnom čase upozorniť predávajúceho o skutočnosti -že mu zásielka nebola načas doručená - aby bolo možné v najkratšom možnom čase zabezpečiť opätovné doručenie .

V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava) je v záručnom liste vyplnený datum vystavenia daňového dokladu , nakoľko nie je zrejmé, kedy zákazník prevezme tovar.

Doprava v rámci Slovenskej republiky je účtovaná podľa pravidiel v sekcii DOPRAVA

Doprava do zahraničia je spoplatňovaná navyše a suma závisí od aktuálneho miesta doručenia.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii Košík.

6. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka - reklamácie

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený zákonom. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť v ktorejkoľvek predajni dodávateľa.  Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti dodávateľa (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) , zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode s  dodávateľom. Pokiaľ zákazník  je mimo miest, kde sú naše predajne, môže zaslať reklamovaný tovar spolu s popisom na adresu Vajnorská 47, 83104 Bratislava.  Odporúčame kontaktovať pred reklamáciou našu infolinku, je možné že dokážeme pomôcť aj po telefóne. Respektíve kontaktovať na mail info@hodinky-eshop.sk

Záruka sa nevzťahuje na: mechanické poškodenia, vady spôsobené neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.  

 

7. Ochrana osobných dát
Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

8.    Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov


Kontaktujte nás

Infolinka je dostupná Po až Pi od 10.00-do 17.00

Telefón:len pre objednávky cez eshop+421 907 111 112

Infolinka